056/ 844 712
Работно време: Понеделник-Петък 8.00ч - 17.00ч

Качество

Като лидер в търговията с крeпежни елементи ние се задължаваме да продължим да се развиваме в съответствие с изискванията и нуждите на нашите клиенти. Ръководство на ГАЛДИ напълно осъзнава задължението си да развива и поддържа  системата за управление на качеството.

Управлението на качеството – това не е само система от задължителни действия, това е преди всичко вътрешна убеденост и нагласа, водещи до непрестанно подобряване на нашата работа и на резултатите от нея. Всичко това изисква всеки от нас да разбере задачите, които трябва да изпълнява и как те подпомагат общата работа. Всеки трябва да разбере и да бъде убеден в предимствата на правилното изпълнение на задачите на всички нива и отрицателния ефект от своето лошо изпълнение върху работата на другите, задоволяването на клиентите ни, производствените разходи и в крайна сметка върху икономическото благополучие на ГАЛДИ, а от там и на самите нас.

Като доказателство за нашия професионализъм и за нашата компетентност в работата си ние се задължаваме да :

  • изпълняваме поръчки и подаваме желаната информация на нашите вътрешни и външни клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
  • разглеждаме като решаващ за успеха си фактор задоволяването и доверието на нашите клиенти чрез управление на качество и постоянно подобряване на нашата работа;
  • създаваме и поддържаме подходяща работна среда за нашия персонал, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
  • внедряваме, развиваме и поддържаме нови и ефективни процеси водещи до повишаване на качеството на нашия продукт, до по-пълно задоволяване на изискванията и нуждите на клиентите;
  • установяваме, отстраняваме и предотвратяваме грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
  • ежегодно да формулираме, преследваме и постигаме измерими и конкретно формулирани цели по качеството, конкретизирани за отделните нива и длъжности в ГАЛДИ ООД;
  • проверяваме ежегодно нашата система за управление на качеството и постигнатите цели, за подобряване на качеството и да актуализираме нашата политика по качеството.

Всеки член на персонала на ГАЛДИ се задължава да дава личен принос при осъществяване на нашата политика по качеството.

Нови аспекти в политиката по качество за 2007г./Допълнение/

Към вече одобрената и стриктно и последователно изпълнявана Политика по качеството през 2007г.,трябва да изпълним едно много важно изискване на нашите клиенти – по конкурентна цена на продаваните изделия,при същото качество.

Спазвайки изискването за добро качество на стоката,не винаги предлагахме конкурентна цена. Чрез търсене на нови доставчици,основно от Китай,ще се опитаме да изпълним едно от най-важните изисквания-конкурентната цена.

Нови аспекти в политиката по качество за 2008г./Допълнение/

Динамичната и нестабилна ситуация, в която се намира в момента пазара на суровия материал в нашата сфера, поставя всички участници в търговията с машиностроителен крепеж в трудна позиция. В същото време наличието на множество на брой търговци, прави клиентите още по-взискателни.  ,,Галди”ООД е решена да запази своите лидерски позиции на пазара и в същото време да продължи да поддържа и развива своята Политика по качество. За да запазим доверието на нашите клиенти в нас трябва да запазим доброто качество на конкурентна цена. През 2008г. смятаме да развием нашата Политика по качеството и в друг аспект – главните усилия ще са насочени към разширяването на продуктовия ни асортимент и включването на допълнително артикули към които все по-често клиентите проявяват интерес. Естествено ще продължим да полагаме максимални усилия в насока,  предлаганата от нас качествена стока  да поддържа добри  ценови равнища.

Нови аспекти в политиката по качество за 2009г./Допълнение/

Липсата на сигурност и нестабилността на пазара на суровия материал, промени до голяма степен, част от аспектите в следваната Политика по качество от “ ГАЛДИ“ООД. Неспособността на доставчиците, да ни гарантират постоянни цени на закупуваните от нас артикули, ни накара да намалим темповете в посока разширяване на продуктовия асортимент, които бяха залегнали като основа на политиката за 2008г. “ГАЛДИ“ ООД заложи на доставката и търговията  на бързо ликвидни стоки, който естествено отговарят на поддържаните досега от нас нива на качество. През 2009 г. смятаме да продължим да следваме нашата Политика по Качество, като ще предлагаме на склад широка гама от стандартни артикули от машиностроителния крепеж с необходимото качество. С цел задоволяването на изисквания на клиентите, естествено ще предлагаме изделия от високоякостен и неръждаем крепеж, но те ще бъдат внасяни при предварително  потвърдени поръчки от тяхна страна.

Политиката по качество за 2010г./Допълнение/

Сривът в икономиката в глобален мащаб оказа своето силно влияние и върху Българската икономика. Кризата засегна осезаемо нашият бранш. Това обаче, няма да ни попречи  да продължим да поддържаме досегашната ни Политика по качество, чиято главна цел е да удоволетворяваме изискванията на нашите клиенти, като поддържаме високи нива на предлаганата от нас продукция в качествено отношение на конкурентни цени. Въпреки пречките, ще продължим да полагаме усилия в посока на това да бъдем актуални спрямо изискванията на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Политиката по качество за 2011г./Допълнение/

Перспективите за икономиката на ЕС, в това число и на България в процеса на излизане от рецесията са несигурни и са изложени на значителни  рискове. Възстановяването от икономическия срив, за съжаление е бавно. Пазарните условията, в които работи „Галди”ООД спрямо предходната година остават почти непроменени, като разходите са значително намалени, и за да бъдем конкурентноспособни е необходимо всички заедно да работим още по-усърдно.  Ние  ще продължаваме да полагаме  значителни усилия, за да поддържаме следваната през последните години Политика по Качество. Най-важно за нас е да удоволетворяваме изискванията на нашите клиенти, като предлаганата от нас продукция да  остане с високо качество и достъпна цена.

Политиката по качество за 2012г./Допълнение/

Макар тенденцията за стабилизиране на икономиката на ЕС да се отразява оптимистично и на българските участници, то процесът в България не протича със същото темпо. Едно от ограниченията, подпомагащо стабилизирането на Европейският пазар, бе въвеждането на „Антидъмпинг мито” за стоки с произход Китай. Това наложи преориентиране и търсене на нови доставчици на машиностроителен крепеж през 2010г и 2011г, като тази тенденция ще продължи и през 2012г. Пренасочването на ГАЛДИ предимно към доставчици от Турция, гарантира на клиентите ни, предлагането на изделия от производители с традиции в качеството. През 2012г ще се продължи линията за доставка на предварително потвърдени поръчки от клиенти към доставчик и поддържането на по-малки складови наличности, за да се минимизират разходите и да се гарантира бърза ликвидност на стоките. Това няма да ни попречи да следваме Политиката по Качество и да продължим да отговаряме на потребностите на клиентите си. Ще продължим да разширяваме, макар и с по-плавно темпо, гамите на най-търсените и бързо оборотни артикули и така ще гарантираме по-голяма удовлетвореност на клиентите и предлагането на стоки с високо качество.

Политиката по качество за 2013г./Допълнение/

            За съжаление отделни страни, членки на ЕС, изпаднаха във вътрешна икономическа криза, което от своя страна доведе до нарушаване на постигнатият баланс за цялата Европейска икономика. На база на тези фактори се прогнозира задълбочаване на икономическата криза, което от своя страна оказва влияние върху намаляване на търсенето на широка гама артикули и води до свиване на потреблението. Въпреки положените усилия за намиране на нови доставчици от ЕС пред 2012г, предлаганите ни условия – предимно цени и срокове за плащане, не отговаряха на изискванията на клиентите  и на нашите възможности, ограничени от пазарните условия.

През 2013г. имаме желание да продължим дейността си за намиране на нови контрагенти – производители , дори и от Азия, за да можем да предлагаме на клиентите си по-широка и по-пълна гама крепежни изделия. За да можем адекватно да покриваме изискванията и потребностите на клиентите ни и да следваме неотклонно Политиката по Качеството, ще положим допълнителни усилия за усъвършенстване, както в сферата на подготовка и обучение на служителите, подобряване организацията на складовото стопанство, така и предлагането на пълна гама стоки с гарантирано качество и конкурентни цени.

Политиката по качество за 2014г./Допълнение/

            Различията във вътрешната икономика на всяка една държава, членка на ЕС, предразположи към непредвидими движения на Българския пазар – кратки стабилизирания и леки подеми, последвани от дълъг застой или драстично намаляване в потреблението. Тези несигурни и непредвидими промени в икономическия курс на България не ни позволиха да стабилизираме позициите си, а по-скоро доведоха до частично загубване на такива. Въпреки всички препятствия, продължихме активно да работим в посока намиране на нови доставчици и бъдещи потенциални клиенти. За съжаление през изминалият период някои от постоянните ни европейски доставчици промениха търговската си политика спрямо нас, което доведе до несигурност и влошаване на дълготрайни партньорства.

През 2014г. ще се постараем да намерим нови доставчици – производители на строителен крепеж, за да пренасочим доставките от Италия към Азия. В тази дейност основен критерий ще продължи да бъде високото качество, комбинирано с добра цена от производител с реноме в бранша. Ще довършим започната програма за подобряване на складовото стопанство и активно контактуване с клиентите чрез редовен обход на отделни райони. Тези дейности ще ни помогнат да следваме Политиката по Качеството, както и да предлагаме на клиентите си качествени услуги и стоки на добри условия.

Политиката по качество за 2015г./Допълнение/

Изминалата година се характеризира с драстично свиване на потреблението от страна на крайните потребители в сферата на крепежните елементи, както и с ожесточена борба за клиенти между конкурентите, понякога и с недотам спортсменски средства. Тези основни моменти, както и невъзможността за предвиждане на пазара, принудиха повечето фирми да са постоянно на щрек и да работят с минимална надценка. Всичко това доведе до намаляване на печалбата и повишаване на разходите и загубите. Макар и неблагоприятна, тази ситуация ни подтикна да даваме своя максимум и да сме по-активни спрямо клиентите си.

През 2015 ще насочим нашите усилия да намерим и да заработим с директен производител на изделия от специализирани стомани, за чието повишено търсене има индикации. Също така въвеждайки новата производствена гама на утвърден доставчик като Стандарт Чивата, Турция, би довело до запълване на номенклатурата ни, повишаване на нашата конкурентоспособност и спомагане за по-цялостно изпълнение на получаваните поръчки. Нашите усилия ще са насочени към поддържане на Политиката по Качество, за да удовлетворим максимално изискванията на клиентите си.

Политиката по качество за 2016г./Допълнение/

Може да се каже, че ситуацията на пазара, както и участниците, не са променили своето положение в положителен аспект, а това доведе до влошаване на пазарните условия. Търсенето от страна на клиентите е още по-свито, в сравнение с предходни периоди, конкурентите предлагат нереално ниски цени, а печалбата и разходите остават на почти същите нива, като проявяват тенденция за движение към неблагоприятна посока.

Необходимостта от стабилен доставчик на изделия от специализирани стомани остава една от основните ни насоки за развитие и за предстоящата 2016г. Към това ще добавим и стремежите си за разширяване на номенклатурите от високоякостен и неръждаем крепеж, за които успяваме да задържим конкурентни цени и са сравнително бързо оборотни. Тези наши насоки, както и внедряване на гама „железарийски” изделия, комбинирано с активен обход на настоящи и потенциални клиенти, ще ни даде възможност да сме по-близко до тях, да реагираме своевременно на нуждите и изискванията им и така да повишаваме удовлетвореността им. Това само по себе си е предпоставка за правилно следване на установената Политика по Качеството.