056/ 844 712
Работно време: Понеделник-Петък 8.00ч - 17.00ч

Качество

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО В ГАЛДИ ООД

Изхождайки от контекста на дружество ГАЛДИ ООД сме определили всички процеси и дейности, които се извършват за осъществяването на бизнеса ни в търговията с крeпежни елементи и сме ги включили в единна системата за управление на качеството.

Нашата СУК е поддържана, надграждана и подобрявана вече десет години и  е израз на стремежа ни за подобрение чрез периодичен самоанализ и проверка за установяване, поддържане и подобряването й.

Системата ни по качеството се реализира чрез стратегията на фирмата и в частност чрез политиката по качеството, която произтича от нея и е свързана с мисията ни за качествено управление на  продажбите и доставките на продуктите ни, съобразени с динамичните изисквания и потребности на клиенти, общество и законодателство, осигурявани от мотивирани хора, посветени на бизнес целите ни. Тази политика демонстрира нашето намерение, основните насоки и генералната цел за постигане на декларираното качество, а именно:  Осъществяване на целенасочена системна дейност за постигане на устойчивост при реализиране на стратегията и дългосрочните ни цели, свързани със стабилизиране на  позициите ни на пазара и утвърждавнето ни в бранша като лоялен и надежден партньор. 

Политиката ни е насочена към постигане на:

 1. Повишаване на гъвкавостта и конкурентноспособността в съответствие с променливите процеси на пазарите.
 2. Разширяване на гамата от продукти съобразно пазарните тенденции.
 3. Взаимоизгодни отношения с всички заинтересовани страни.
 4. Търсене на разнообразни форми на бизнес сътрудничество.
 5. Мониторинг на Системата за управление на качеството, като ежегодно я оценяваме за пригодност и допълваме с новите аспекти през годините.

Пътищата, по които следваме тази политика са и доказателство за нашия професионализъм . В цялостната си дейност  ние се задължаваме да :

 • изпълняваме поръчки и подаваме желаната информация на нашите клиенти и заинтересовани страни бързо, точно и в подходяща форма;
 • създаваме и поддържаме подходяща работна среда за нашия персонал, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на  квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • внедряваме, развиваме и поддържаме нови и ефективни процеси водещи до повишаване на качеството на нашия продукт, до по-пълно задоволяване на изискванията и нуждите на всички заинтересовани страни;
 • установяваме, отстраняваме и предотвратяваме грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
 • ежегодно да формулираме, преследваме и постигаме измерими и конкретно формулирани цели по качеството, конкретизирани за отделните нива и длъжности в ГАЛДИ ООД;
 • отчитане на резултатността на СК;
 • наблюдение и оценяване на рисковете и възможностите, произтичащи от външната и вътрешна бизнес среда;
 • проверяваме ежегодно нашата система за управление на качеството и постигнатите цели, за подобряване на качеството и да актуализираме нашата политика по качество във всичките й аспекти.
 • осигуряваме необходимите  ресурси за внедряване, развиване и поддържане на нови и ефективни процеси, водещи до повишаване на качеството на нашия продукт.

Всеки член на персонала на ГАЛДИ осъзнато поема отговорността да дава своя  принос при осъществяване на тази политика, обвързвайки личните си цели , с тези на дружеството.

 

Политиката по качеството е част от стратегическото управление на ръководството на ГАЛДИ, което демонстрира своята лидерство и ангажираност.

Тя е публично оповестена, достъпна и известна на цялата организация и на заинтересованите страни.

 

18.02.2018                                                                 Управител:…………………………………